Forum Langenargen - Meinungen 2023/24

Ärztin über Corona-Spätfolgen: »Kinder mit Long Covid sind teilweise kränker als die Krebspatienten« (DER SPIEGEL) (29.02.2024)

https://www.spiegel.de/gesundheit/corona-kinder-mit-long-covid-sind-teilweise-kraenker-als-die-onkologischen-patienten-a-7670afc1-a91e-4e35-8d4a-8df8d30baf57?giftToken=73689cc3-de26-4022-a6d5-57c53742b65b